[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

sawaleeLong Love His Majesty The King
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
sawalee teerapap
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแจง
จังหวัด สิงห์บุรี


นฤเบศร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นฤเบศร์ มาดี
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
จังหวัด สิงห์บุรี


นางสาวจันทนาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวจันทนา บัวเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล
จังหวัด สิงห์บุรี


นายสุพจน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสุพจน์ สังข์หยู
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


วิกรมขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิกรม สุคุณธรรม
เทศบาลตำบล บางน้ำเชี่ยว
จังหวัด สิงห์บุรี


นางสาวคณิฏฐาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวคณิฏฐา เอี่ยมละออ
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย
จังหวัด สิงห์บุรี


นายเชิญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเชิญ เรื่องลือ
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นางสาวนภาพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนภาพร อ่อนสำอางค์
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายธนวันต์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธนวันต์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายธรรมศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธรรมศักดิ์ สังข์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นางเรียมขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางเรียม พัฒใส
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายสมบุญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมบุญ สอนโต
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นางสาวน้ำอ้อยขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวน้ำอ้อย โคกเทียน
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายศรีอังคารขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายศรีอังคาร เทียมลี้
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายปัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายปัญญา อินทร์โต
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นางสาวพรทิพย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรทิพย์ กาลัญญุตานนท์
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายดาวรุ่งขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายดาวรุ่ง สุขพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายอำนาจขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอำนาจ กองเนียม
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นางประยงค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางประยงค์ พรเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายคะนองเดชขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายคะนองเดช โคกเทียน
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายอนงค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอนงค์ เอียมกลั่น
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นางสาวปัญญาพรขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปัญญาพร บุญมี
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายศักดิ์ชายขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายศักดิ์ชาย ชูวงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายธนพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธนพร ชุ่มใจ
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี


นายณรงค์ธนพรขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายณรงค์ธนพร โตแดงธนนันท์
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
218
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร