หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
 
   
 
 


   
 


จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่อง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลิือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธ [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เ [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพ [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธ [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน มอเตอร์ไฟฟ้าโรงสูบน้ำ หมู่ที่ [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุม [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]

 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลโพทะเล
สนองราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
 
...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนสิงหาคม 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนกันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
    
 
         
 
ทำทะเบียนพาณิช (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 58  ตอบ 0  
ขอให้มาตัดกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟฟ้าข้างถนน (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 57  ตอบ 0  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
อบต.คอทราย ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง ประกาศแบบรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง ประกาศสรุปราคาการประมาณค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนก [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ไ้ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยั [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คอทราย ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักง [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
      
 
    
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
           
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
036-816-690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.โพทะเล

facebook
อบต.โพทะเล
อบต.โพทะเล
ปิดหน้าต่าง