หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายนิกร ทองมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''โพทะเล ถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
   
 
 


   
 


ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่ [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมากำจัดวัชพืช คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย ๓ หมู [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและ [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๑ โดยวิธ [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่ [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตู้เ [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ โต๊ะสำหรับตั้งคอ [ 9 ก.ย. 2562 ]

 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลโพทะเล
สนองราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
 
...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ขอรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
    
 
         
 
King size metal bed frame prices South Los Angeles (11 พ.ค. 2563)    อ่าน 18  ตอบ 0  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
อบต.พักทัน รายงานการประชุมสภา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน โด [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ชุมชนทั้ง 38 ชุมชน โดยวิธี [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาชนเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
      
 
    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
           
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-888-9655
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง