หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - https://www.photale.go.th/staff.php
  o3. อำนาจหน้าที่
    - https://www.photale.go.th/project_detail.php?hd=45&doIP=1&checkIP=chkIP&id=8865&checkAdd=chkAd&dum=43169_ypk
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ช่องทาง Face book ประชาสัมพันธ์ ตำบลโพทะเล
    - ช่องทาง เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - https://www.facebook.com/profile.php?id=100069143741860
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - https://www.facebook.com/profile.php?id=100028605363336
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6