หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.photale.go.th/orgc... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข้อมูลหน่วยงาน
3. คลิก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.photale.go.th/boar... https://www.photale.go.th/staf... ข้อมูลผู้บริหาร
1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก บุคลากร
3. คลิก ผู้บริหาร
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก บุคลากร
3. คลิก หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข้อมูลหน่วยงาน
3. คลิก อำนาจหน้าที่
4. คลิก อำนาจหน้าที่ของ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก แผน
3. คลิก แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. คลิก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (อยู่หน้าที่ 31)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.photale.go.th/cont... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข้อมูลหน่วยงาน
3. คลิก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ระเบียบ
3. คลิก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.photale.go.th/news... https://www.photale.go.th/news... ช่องทางที่ 1
1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข่าวสาร
3. คลิก ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
(ดำเนินการลงข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ 2 ช่องทางทางเว็บไซต์)
ช่องทางที่ 2
1. Face book ชื่อ ประชาสัมพันธ์ ตำบลโพทะเล
2. เพจ ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.photale.go.th/webb... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก บริการประชาชน
3. คลิก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.photale.go.th/home https://www.facebook.com/profi... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก Facebook จะขึ้นอยู่บริเวณขวามือด้านบน
หรืออีกช่องทางนึงคือ
1. Face book ชื่อ ประชาสัมพันธ์ ตำบลโพทะเล
2. เพจ ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.photale.go.th/webs... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์
3 คลิก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5