หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/project/71281418_center.pdf
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/project/89755005_center.pdf
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/project/82263848_center.pdf
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/serviceg/20170621162025.pdf
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/serviceg/20170621162025.pdf
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/serviceg/20170621172357.pdf
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/project/89922057_center.pdf
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - https://www.photale.go.th/dnm_file/project/82195347_center.pdf
  o17 E-Service
    - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7mKVa1GZmM81mI4XyekxQ3-X_G9GUe0tcRTCc4OzTxztLgQ/viewform
 
   1     (2)     3      4      5      6