หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก แผน
3. คลิก แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
4. คลิก แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก แผน
3. คลิก แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
4. คลิก รายงานการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ.2566 ถึง 2570) ในระบบ e planNacc ประจำปี พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานของแผนฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566)
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก แผน
3. คลิก แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
รายงานการบันทึกแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในระบบ e-planNacc ปี พ.ศ.2565 และรายงานผลการดำเนินงานของแผนฯ รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.photale.go.th/proj... https://www.photale.go.th/proj... https://www.photale.go.th/proj... https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ระเบียบ
3. คลิก กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- คลิก ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- คลิก ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
- คลิก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.photale.go.th/proj... https://www.photale.go.th/proj... https://www.photale.go.th/news... https://www.photale.go.th/news... https://www.photale.go.th/news... ช่องทางที่ 1
1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ระเบียบ
3. คลิก คำสั่ง
4. คลิก แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
5. คลิก แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ช่องทางที่ 2
1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข่าวสาร
3. คลิก ข่าวประชาสัมพันธ์
4. คลิก สิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ
ช่องทางที่ 3
1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข่าวสาร
3. คลิก กิจกรรม
-  คลิก โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- คลิก การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานที่กำหนด  
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก รายงาน
3. คลิก รายงานอื่นๆ
4. คลิก รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก รายงาน
3. คลิก รายงานอื่นๆ
4. คลิก รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก รายงาน
3. คลิก รายงานอื่นๆ
4. คลิก รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
   1      2      3      4     (5)